top of page

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

GDPR

Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
   

 2. Ha hozzájárul a sütik használatához, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.
   

 3. Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

 

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a DanceLand TáncSport Sportegyesület (székhelye: 2315 Szigethalom, Sport u.4., adószáma: 18721333-1-13, bírósági nyilvántartási szám: TE 5295)) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése 2018. május 25-től érvénybe lépett új Európai Uniós Általános Adatvédelmi előírás (General Data Protection Regulation, GDPR) a Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása, az érintettek személyes adatainak gépi vagy kézi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Jelen szabályzat kiterjed a DanceLand TáncSport Sportegyesület által üzemeltetett honlapra, valamint a DanceLand TáncSport Sportgyesület által szervezett tanfolyamok és rendezvények során kezelt adatokra, illetve az egyesületben leigazolt versenyzők adatainak megőrzésére is.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 

2.3 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 

2.4 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 

2.5 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 

2.6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 

2.7 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése
 

Szervezet neve: DanceLand TáncSport Sportegyesület

Székhelye: 2315 Szigethalom, Sport u.4.

Hivatalos képviselő: Császárné Illés Andrea

E-mail: info@dancelandtse.hu

Adószáma: 18721333-1-13

Bírósági nyilvántartási száma: TE5295

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személy, az adatfeldolgozó és adatkezelő:

Adatkezelő személye: Császárné Illés Andrea

Az adatokat az adatkezelő (Császárné Illés Andrea) nem teszik közzé, harmadik személy számára és nem adja ki. Az adatkezelő a DanceLand TáncSport Sportegyesület által szervezett tanfolyami jelentkezések céljából az ügyfél által megadott adatokat kezeli (Név, E-mail cím, Telefonszám).

5. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció, jelentkezés során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Tanfolyami jelentkezés esetén: 

Név, Születési dátum, Telefonszám, E-mail, Közösségi portál elérhetőség

Versenyzők esetén: Név, Cím, Telefonszám, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve

 

A DanceLand TáncSport Sportegyesület által működtetett weboldalon személyes adatokat nem kérünk, nem kezelünk, és nem rögzítünk. A jelentkezők regisztrálása mindig személyesen az erre megfelelő adatlap kitöltésével jön létre, adataikat ekkor adják meg.  Az egyesület versenyzőinek adatait elektronikusan tároljuk, annak biztonságos tárolásáért minden biztonsági intézkedést megteszünk. Az egyesület versenyzőinek adatait is a mindenkori adatkezelő (Császárné Illés Andrea) végzi.

6. Az ügyfél jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
 

 Az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél:
 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
   

 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
   

 • bármely személyes adatának – a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével – törlését
   

 • Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Császárné Illés Andrea

Telefonszám: 06 20 5554438

E-mail: info@dancelandtse.hu

Levelezési cím:

DanceLand TáncSport Sportegyesület

2315 Szigethalom, Sport u.4.

7. Az adatkezelés időtartama


7.1. A regisztráció, jelentkezés során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az adatkezelőtől kérheti.


7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Egyéb rendelkezések
 

8.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

bottom of page